ČLÁNEK 1 – ÚČEL

Tyto všeobecné podmínky používání (dále jen „podmínky používání“) upravují používání stránek všemi uživateli, fyzickými osobami, které dosáhly věku 18 let (dále jen „uživatelé“). Jejich cílem je definovat podmínky, za kterých můžete na stránky přistupovat, procházet je a vytvořit si zákaznický účet.

ČLÁNEK 2. – WEBOVÉ STRÁNKY

Stránky jsou přístupné každému uživateli internetu, který splňuje podmínky uvedené v článku „Účel“ výše, pokud má připojení k internetu.

ČLÁNEK 3. – ZÁKAZNICKÝ ÚČET

  1.     Obecná pravidla

Pro přístup na stránky musíte mít přístup k internetu, přičemž jeho pořízení probíhá na vaše náklady, a berete na vědomí následující skutečnosti:
–       Spolehlivost přenosů je nejistá zejména kvůli různorodé povaze infrastruktur a sítí, v nichž probíhají.
–       Je vaší odpovědností přijmout veškerá opatření, která považujete za vhodná k zajištění bezpečnosti vašeho připojovacího terminálního zařízení.
–       Za jakýkoli připojovací terminál připojený ke stránkám nesete plnou odpovědnost a společnost OCTÉ nenese odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody, které v důsledku vašeho připojení ke stránkám mohou vzniknout.

  1.     Vybudování

Abyste mohli objednávat produkty nabízené k prodeji na webových stránkách, musíte si vytvořit zákaznický účet.
Chcete-li si vytvořit zákaznický účet, musíte vyplnit registrační formulář a poskytnout určité osobní údaje, které jsou k vytvoření tohoto účtu nezbytné, konkrétně jde o následující údaje:
–       váš titul či oslovení;
–       vaše jméno a příjmení;
–       platná kontaktní e-mailová adresa;
–       heslo podle vašeho výběru.

Vytvořením svého zákaznického účtu potvrzujete, že jste fyzická osoba starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům.
Dále se zavazujete poskytovat přesné, úplné a aktuální informace.
Po vytvoření zákaznického účtu obdržíte e-mail s potvrzením o jeho vytvoření a se seznamem zadaných údajů.
Vzhledem k tomu, že je vaše heslo přísně osobní a důvěrné, je vaší odpovědností ho uchovávat v bezpečí a nikomu ho nesdělovat. Vzhledem k tomu, že jste výhradně odpovědní za uložení a používání svého hesla, nesete výhradní odpovědnost za všechny důsledky jakéhokoli použití vašeho zákaznického účtu vámi nebo třetí stranou, ať už podvodného či nikoli, a zavazujete se, že budete společnost OCTÉ co nejdříve informovat o jakémkoli podvodném použití, o němž se dozvíte.

  1.     Funkce 

Pokaždé, když se připojíte ke svému zákaznickému účtu, berete na vědomí, že zadání e-mailové adresy a hesla je vaší identifikací.
Klientský účet vám umožňuje:
–       zkontrolovat a aktualizovat údaje uvedené při vytvoření zákaznického účtu: titul, příjmení, jméno, e-mail a heslo;
–       zkontrolovat, aktualizovat nebo odstranit doručovací adresu;
–       nahlížet do historie a podrobností všech vašich objednávek produktů zadaných na stránkách od okamžiku vytvoření vašeho zákaznického účtu.
Aby váš zákaznický účet mohl správně fungovat, souhlasíte s tím, že osobní údaje v něm obsažené budete udržovat aktuální.

  1.     Odstranění účtu 

odstranění svého zákaznického účtu můžete požádat kdykoli, aniž byste museli uvádět konkrétní důvody, a to zasláním písemné žádosti společnosti OCTÉ poštou nebo e-mailem na adresu uvedenou v preambuli.
Odstranění vašeho zákaznického účtu provede společnost OCTÉ co nejdříve po obdržení vaší písemné žádosti.
Berete na vědomí, že společnost OCTÉ může rovněž rozhodnout o odstranění zákaznického účtu, na kterém neprobíhá objednávka, v souladu s předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

ČLÁNEK 4. – ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI OCTÉ

Společnost OCTÉ se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí k zajištění přístupu, bezpečnosti a řádného fungování stránek.
Proto prohlížením těchto stránek potvrzujete, že jste si vědomi vlastností a omezení internetové sítě, zejména jejích technických možností, výkonu, doby odezvy při vyhledávání, dotazování nebo přenosu dat a rizik spojených s bezpečností komunikace.
Přes veškerou péči a úsilí, které společnost OCTÉ na své stránky vynakládá, nemůže zaručit, že tyto stránky budou fungovat bez anomálií nebo chyb, že je bude možné opravit, že budou fungovat bez přerušení nebo závad, že nedojde k závadám způsobeným softwarem třetích stran, ať už tento software je či není součástí stránek nebo je s nimi dodáván, nebo že stránky budou kompatibilní s povahou nebo konfigurací vašeho připojovacího terminálního zařízení.

Berete na vědomí, že nesete výhradní odpovědnost za používání stránek a že společnost OCTÉ odmítá veškerou odpovědnost, kdy by došlo k následujícím případům:
–       nepříjemnosti nebo škody spojené s používáním internetové sítě, zejména v případě pozastavení nebo přerušení přístupu k webovým stránkám společnosti v důsledku katastrofy, problému na lince, přerušení služby, výpadku proudu, vniknutí zvnějšku, přítomnosti počítačových virů nebo poškozených souborů, údržby nebo aktualizace webových stránek, porušení integrity dat webových stránek nebo neoprávněného přístupu;
–       škody jakéhokoli druhu, ať už předvídatelné nebo nepředvídatelné (včetně ztráty dat, zisku, obratu, podnikání, příležitostí, úspor, výdělků atd.), které vzniknou v důsledku používání nebo nemožnosti přístupu na stránky vcelku nebo zčásti nebo v důsledku jejich používání v rozporu s těmito podmínkami používání.

ČLÁNEK 5. – OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Přístupem na stránky souhlasíte s tím, že jsou vám zakázány zejména následující činnosti:
–       shromažďovat jakýmkoli způsobem informace o ostatních návštěvnících stránek bez jejich výslovného, předchozího a písemného souhlasu;
–       narušovat nebo se pokoušet narušit provoz stránek, šířit viry nebo jiné technologie, které mohou poškodit společnost OCTÉ nebo ostatní návštěvníky stránek, způsobit přetížení, zaplavit server velkým objemem dat, pokoušet se zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost systému či sítě nebo porušovat bezpečnostní nebo kontrolní opatření bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti OCTÉ;
–       používat roboty, pavouky, scrapery či jiné automatické procesy k přístupu na webové stránky, a to z jakéhokoli důvodu;
–       převést svůj zákaznický účet na třetí stranu bez výslovného, předchozího a písemného souhlasu společnosti OCTÉ.

ČLÁNEK 6. – DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškerá práva duševního vlastnictví týkající se struktury i obsahu stránek, zejména grafické, textové nebo vizuální prvky, obrázky, zvuky, videa, fotografie, loga, ochranné známky, rozlišovací znaky, nástroje, software, dokumenty a data (dále jen „prvky“) jsou výhradním vlastnictvím společnosti OCTÉ nebo případně jejích partnerů a v tomto případě byly předmětem výslovného předchozího povolení k jejich reprodukci a prezentaci jménem držitele práv.

Tyto prvky jsou vám zpřístupněny bezplatně, a to výhradně za účelem používání stránek a v rámci běžného používání jejich funkcí.
Při přístupu na stránky a při jejich používání se zavazujete respektovat práva duševního vlastnictví společnosti OCTÉ a jejích partnerů pod sankcí vyvození osobní odpovědnosti a vystavení se občanskoprávnímu nebo trestnímu řízení.
Bez výslovného, předchozího a písemného souhlasu společnosti OCTÉ nesmíte žádným způsobem reprodukovat, prezentovat, zveřejňovat, přenášet, upravovat, používat, přizpůsobovat, překládat, distribuovat, postoupit, využívat ani extrahovat pro komerční nebo nekomerční účely žádný z těchto prvků ani jejich části.
Výjimkou z ustanovení předchozího odstavce je oprávnění stáhnout si kopii určitých částí stránek do osobního počítače nebo si je vytisknout, a to výhradně pro vlastní osobní a nekomerční použití a za podmínky, že na zkopírovaných prvcích nebudete provádět žádné změny.

ČLÁNEK 7. – HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

  1.     Hypertextové odkazy ze stránek

Stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy přesměrované na webové stránky provozované třetími stranami. Tyto odkazy jsou uvedeny pouze pro informační účely. Společnost OCTÉ nemá nad těmito webovými stránkami žádnou kontrolu a odmítá jakoukoli odpovědnost za přístup, obsah nebo používání těchto webových stránek, jakož i za škody, které mohou v důsledku konzumace informací na nich uvedených vzniknout, přičemž rozhodnutí otevřít tyto hypertextové odkazy je výhradně na vaší odpovědnosti.

  1.     Hypertextové odkazy na stránky

Bez výslovného, předchozího a písemného souhlasu společnosti OCTÉ nesmí být vytvořen žádný hypertextový odkaz na tyto stránky.
Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na webové stránky, ať už na jakémkoli médiu, musíte nejprve kontaktovat společnost OCTÉ a získat její výslovný, předchozí a písemný souhlas ve formě e-mailu.

ČLÁNEK 8. – ROZHODNÉ PRÁVO – SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tyto podmínky používání se řídí francouzským právem.
Berete na vědomí, že v případě sporu se můžete obrátit na spotřebitelskou mediaci za podmínek stanovených v našich všeobecných podmínkách.
V případě sporu, který by mohl vzniknout v důsledku uplatňování těchto podmínek používání a který by se nepodařilo se společností OCTE vyřešit smírnou cestou, jsou příslušné výhradně francouzské soudy podle pravidel zveřejněných francouzským občanským soudním řádem.

ČLÁNEK 9. – PORUŠENÍ PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

V případě, že společnost OCTÉ zjistí, že jste porušili některé z ustanovení těchto podmínek používání, platné právní předpisy nebo práva třetích stran, a po písemném upozornění, že jste podmínky porušili, nedojde do osmi dnů k nápravě, s výjimkou závažného důvodu, který ospravedlňuje jednat bez upozornění nebo uplatnit kratší výpovědní lhůtu, si společnost OCTÉ vyhrazuje právo dočasně nebo trvale omezit, pozastavit nebo zakázat váš přístup na stránky a k vašemu zákaznickému účtu.

ČLÁNEK 10. – ÚPRAVA STRÁNEK A VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Společnost OCTÉ si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit pravidla provozu stránek, upravit nebo vymazat celý jejich obsah nebo jeho část, jakož i dočasně nebo trvale přerušit jejich přístupnost, zejména za účelem provedení oprav, údržby nebo aktualizace.
Společnost OCTÉ si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah těchto podmínek používání, přičemž takto provedené změny jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách. Proto vás vyzýváme, abyste tyto podmínky používání pravidelně sledovali a čas od času do nich nahlédli.

ČLÁNEK 11. – PRÁVO NA PŘEVOD

Společnost OCTÉ si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek používání na třetí osoby, a to zcela nebo zčásti, za předpokladu, že budou převedeny za stejných podmínek nebo přinejmenším za podmínek, které pro vás nebudou méně výhodné.

ODDÍL 12. – RŮZNÁ USTANOVENÍ

Pokud by některé z ustanovení těchto podmínek používání bylo na základě zákona, nařízení nebo pravomocného soudního rozhodnutí prohlášeno za neplatné nebo nepoužitelné, bude považováno za zrušené, avšak ostatní ustanovení zůstanou v platnosti.
Skutečnost, že společnost OCTÉ některé z ustanovení podmínek používání v určité chvíli nevyužije, nelze vykládat jako vzdání se práva na jeho využívání jindy.